Język angielski - tłumaczenia specjalistyczne po wejściu Polski do UE

Nasze przystąpienie do Unii Europejskiej to nie tylko zmiany umożliwiające swobodny przepływ ludzi i towarów. Od 2004 również rynek tłumaczeń uległ istotnemu rozszerzeniu i specjalizacji. Jako specjalistyczny tłumacz j. angielskiego, zmiany mogę podzielić na cztery grupy:

Tłumaczenia projektów unijnych na j. angielski

Grupa pierwsza to rynek tłumaczeń związanych z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Ogromny rynek rozmaitych dotacji i różnych form dofinansowania dla firm i samorządów stworzył konieczność tłumaczenia na język angielski wniosków o fundusze. Tłumaczenia tego rodzaju mają bardzo wysoki stopień specjalizacji. Często są to wnioski dotyczące nowatorskich rozwiązań z praktycznie każdej dziedziny. Nie ma miejsca na przypadek podczas tłumaczenia. Tłumaczenie musi być poprawne od strony leksykalno- stylistycznej, ponieważ wniosek musi spełniać szereg wymogów począwszy od treści merytorycznej, formy po stronę formalno-prawną. Tłumacz języka angielskiego jest w tym przypadku odpowiedzialny za tłumaczenia specjalistyczne, których precyzja ma istotne znaczenie przy weryfikacji takich projektów. Tłumaczenia pisemne związane z dotacjami stały się istotnym sprawdzianem możliwości i warsztatu tłumacza.

Tłumaczenia specjalistyczne publikacji naukowych

Grupa druga obejmuje tłumaczenia szeroko rozumianych publikacji naukowych. Nigdy wcześniej popyt na tłumaczenia publikacji na język angielski nie był tak duży. Tłumaczenia publikacji dotyczą głównie artykułów zamieszczanych w zagranicznej prasie, ale wielu pracowników naukowych chętnie korzysta w swojej pracy z artykułów anglojęzycznych i zleca ich specjalistyczne tłumaczenia na język polski. Grupa ta obejmuje również przekład wszelkiego rodzaju abstraktów, prac doktorskich, autoreferatów i inne tłumaczenia specjalistyczne związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami naukowymi. Najczęściej tłumaczone publikacje naukowe dotyczą zagadnień medycznych, technicznych i obszaru nauk społecznych.

Tłumaczenia specjalistyczne umów i katalogów z angielskiego i na angielski

Trzecia grupa tłumaczeń specjalistycznych, które w istotnym stopniu rozwinęły się po roku 2004 dotyczy tłumaczenia katalogów, instrukcji obsługi, kart charakterystyki, wszelkiego rodzaju deklaracji zgodności i protokołów. Nasze uczestnictwo w UE w sposób naturalny zwiększyło naszą wymianę handlową z krajami Unii. Zarówno import jak i eksport towarów i usług wymaga tłumaczenia dokumentów i w znakomitej większości językiem ściśle powiązanym z handlem jest język angielski. Grupa ta obejmuje również tłumaczenia umów zawieranych między partnerami. W tym obszarze tłumaczenia specjalistyczne najczęściej dotyczą umów o współpracę, o zachowaniu poufności i umów dzierżawy. Jako tłumacz j. angielskiego na stałe współpracuję z kilkoma firmami produkcyjnymi, zarówno tymi, które weszły na polski rynek jak i tymi, które zajmują się eksportem, sieciami handlowymi i polskimi firmami deweloperskimi kierującymi swoja ofertę do zagranicznych inwestorów.

Tłumaczenia medyczne

Ostatnią grupę stanowią tłumaczenia medyczne. O ile wcześniej omówione obszary tłumaczeń specjalistycznych istniały przed naszym przystąpieniem do UE, a rok 2004 jedynie zwiększył ich skalę, o tyle tłumaczenia medyczne dla osób poszukujących leczenia lub konsultacji za granicą są ściśle powiązane z dostępem naszych obywateli do rynku usług medycznych w Europie. W grupie tej tłumacz j. angielskiego awansował do roli kogoś w rodzaju powiernika, któremu ludzie przesyłają dokumenty związane z jakże intymnym obszarem jakim jest choroba. Oprócz zobowiązania do poufności, tłumacz j. angielskiego zajmujący się dokumentacją medyczną jest oczywiście zobowiązany do realizacji zlecenia na odpowiednim, akceptowanym przez środowisko medyczne za granicą poziomie, co zmusza go do ciągłego poszerzania swojej wiedzy z tak rozbudowanego obszaru jakim jest medycyna. Pomimo tego, że tłumaczeniami medycznymi najczęściej zajmują się osoby związane z medycyną, skala i zakres tematyczny w tej dziedzinie jak w żadnej innej wymaga ustawicznego doskonalenia.